มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์ - ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ