คอลิด อัชชุร็อยมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

คอลิด อับดุลกาฟีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

คอลิด อัล-ญะลีล

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

คอลิด อัล-มิฮฺนา

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

คอลิด อัล-วุฮัยบีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ชะอฺบาน อัศ-ศ็อยยาด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ซะการียา หะมามะฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ซาบีนะฮฺ มามัต (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ซามีย์ อัด-เดาสะรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ซามีย์ อัล-หะสัน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ซีดีน อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ฎอริก อับดุลฆอนิย์ ดะอูบ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ดาวูด หัมซะฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

นะบีล อัร-ริฟาอีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

นาศิรฺ อัล-อุบัยดฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

บันดัร บุลัยละฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ฟะฮัด อัล-กันดะรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ฟะฮัด อัล-อุตัยบีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ฟาริส อับบาด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์

อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา

อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มะห์มูด อัช-ชัยมีย์

อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มะอฺมัรฺ อัล-อินโดนีซีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มาญิด อัซ-ซามิล

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มาญิด อัล-อะนะซีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มาลิก ชัยบะตุล หัมด์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มาฮิรฺ ชะคอชีรู

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

อัลกุรอานแบบสอนอ่าน

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

ชุอฺบะฮฺ จาก อาศิม

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์

อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ

มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุศตอฟา อิสมาอีล

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด ค็อยรุนนูรฺ (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด ญิบรีล

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

อัลกุรอานแบบสอนอ่าน

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด หัฟศฺ อะลีย์ (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อับดุลกะรีม

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อับดุลกะรีม

ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ

ริวายะฮฺ อัลบัซซีย์ และกุนบุล จาก อิบนิกาษีร

มุหัมมัด อัยยูบ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-บัรรอก

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-มุนชิด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-มุหัยสินีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-หาฟิซ (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อัล-อัยรอวีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด อุษมาน ข่าน (อินเดีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มุอีฎ อัล-หาริษีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

มูซา บิลาล

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยะห์ยา หะวา

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยาสิรฺ สะลามะฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยาสิรฺ อัล-ฟัยละกาวีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยาสิรฺ อัล-มัซรูอีย์

กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ

ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ยูสุฟ อัด-ดุฆูช (โมร็อคโค)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ลาฟีย์ อัล-อูนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

วดีอฺ อัล-ยุมนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

วะลีด อัด-ดุลัยมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

วะลีด อัน-นาอิฮีย์

ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ ด้วยสายรายงานของ อบี นชีฎ

วัชยารฺ หัยดัร อัรบีลีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

วาศิล อัล-มุซน์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ศอบิรฺ อับดุลหะกัม

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ศอลิหฺ อัศ-ศอฮูด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ศอลิหฺ อาล ฏอลิบ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

สะอัด อัล-ฆอมิดีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

สะฮ์ลฺ ยาสีน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

สัยยิด เราะมะฎอน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

สุอูด อัช-ชุเรม

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

หะมัด อัด-ดัฆรีรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

หุเสน อาล อัช-ชัยคฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะลีย์ ญาบิรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะลีย์ อบู ฮาชิม

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะลีย์ อัล-หุซัยฟีย์

ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

อะห์มัด คิฎรฺ อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์

ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

อะห์มัด นุอัยนิอฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด ศอบิรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด สุอูด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด อัล-หะวาชีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด อัล-หุซัยฟีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อะห์มัด อามิรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อักร็อม อัล-อะลากุมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อัคยัล อับดุลหัยย์ รุวา (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อัด-ดูกาลีย์ มุหัมมัด อัล-อาลิม

ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์

ริวายะฮฺอัส-สูสีย์ จาก อบู อุมัรฺ

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์

ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ

อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด

อัลกุรอานแบบสอนอ่าน

อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด

อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด

อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลมุหฺสิน อัล-อัสกัรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ ฆ็อยลาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ ฟะฮฺมีย์ (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ อัล-บุอัยญาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ อัล-บุเรมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลวะดูด หะนีฟ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลวะลีย์ อัล-อัรกานีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลอะซีซ อัซ-ซะฮฺรอนีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อัล-กอรี ยาสีน

ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

อัล-ฟาติหฺ มุหัมมัด อัซซุบัยรฺ

อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ

อัล-หุสัยนีย์ อัล-อัซซาซีย์

อัลกุรอานแบบสอนอ่าน

อัล-อัชรีย์ อิมรอน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อัล-อุยูน อัล-กูชีย์

ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

อาดิล ร็อยยาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อาดิล อัล-กัลบานีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิดรีส อับกัรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิบรอฮีม อัด-เดาสะรีย์

ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

อิบรอฮีม อัล-ญิบรีน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิบรอฮีม อัล-ญุรมีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิบรอฮีม อัล-อะสีรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิบรอฮีม อัส-สะอฺดาน

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อุมัรฺ อัล-เกาะซาบิรีย์

ริวายะฮฺ วัรชฺ จาก นาฟิอฺ

อุษมาน อัล-อันศอรีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

อุสตาซ ซัมรี (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เฟาวาซฺ อัล-กะอฺบีย์

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เราะกียะฮฺ ซูลูนัก (มาเลเซีย)

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เราะชีด บัลอาลียะฮฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เราะชีด อิฟรอด

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม

ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม

ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม