อับดุลลอฮฺ ฟะฮฺมีย์ (มาเลเซีย) - ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม